Umění dechu / The Art of Breath

Datum / Čas
Date / Time

16/11/18 - 18/11/18
10:00 - 18:00

Místo
Place

Centrum Plující oblaka


Spřátelená akce – organizuje Sacred Chants

__ FOR ENGLISH SCROLL DOWN___

UMĚNÍ DECHU – ZNOVUPROPOJENÍ TĚLA A DUŠE
PĚT NEZÁVISLÝCH A NA SEBE NAVAZUJÍCÍCH SEMINÁŘŮ – ODHALENÍ PLNÉHO POTENCIÁLU ŽIVOTA

THE ART OF BREATH – RECONNECTING TO THE BODY AND SOUL – FIVE INDEPENDENT AND INTERCONNECTED SEMINARS
TO UNCOVER YOUR FULL POTENTIAL OF LIFE.
Facilitátory : Adhiraj Plevris a Pushan Govind

Během této experimentální bioenergetické cesty skrze 5 workshopu budete mít příležitost prozkoumávat tělo a mysl skrze specifické procesy, které napomáhají obnovit vaši životní energii, vaše autentické bytí a propojení s vaší vnitřní pravdou.
Co zažijete?

• Techniky Diamantového dechu, které vám pomohou uvolnit staré napětí a otevřít se no-vému životu
• Dostanete léčivou podporu skupiny v bezpečném prostoru
• Cestou hravosti a různých rolí prozkoumáte různé energie a emoce
• Naučíte se bioenergetické techniky zaměřené na práci s tělem a cvičení, která vám po-mohou usadit se ve svém středu a uzemnit, a tím vás podpoří v každodenním životě
• Objevíte přínosy vědomého pohybu a tance, které rozšíří vaši škálu exprese a oslavy živo-ta
• Prozkoumáte aktivní meditace nejrůznějších tradic a učení, od buddhistických meditací přes súfijské, tibetské, taoistické, až po tantrické.

Pátek 18:00 – 21:00h
Z mysli do těla – Uvolnění stresu, dech a Bioenergetika

Během této tříhodinové cesty prozkoumáme a získáme nové nástroje, jak se navrátit do svého těla a svých přirozených meditativních fází.
Už jsme zapomněli jazyk svého těla, odevzdali jsme svou sílu mysli a své životy prožíváme ve stresu, depresích, úzkostech a dalších ochromujících emocích.
Moderní život je silně orientovaný na mysl a vede nás k odpojení od našeho těla. My po-tom přemýšlíme o tom, jaký život je, namísto toho, abychom ho žili v přítomnosti a naplno.
Když znovu otevřeme svá těla, znovu ožijeme a propojíme se s přirozeným proudem ener-gie, která stoupá od křížové kosti k vrcholku hlavy, začneme znovu prožívat radost, vitalitu, sílu, potěšení a tvořivost, které jsou naší skutečnou přirozeností.

Sobota 10:00 – 13:30 a 15:30 – 19:00
PRODÝCHAT SE DO ŽIVOTA
ZNOVUNALEZENÍ VITALITY A HRAVOSTI

Když se dostaneme z mysli do těla, jsme připraveni otevřít se přirozenému proudu životní energie a nadechnout se do nového života!
Hravost je nádherná kvalita, kterou jsme si však zvykli omezovat a nahrazovat vážností.
Jako děti jsme si všichni užívali hravosti, která nám do života přinášela lehkost, radost, pocit dobrodružství a prozkoumávání!
Hravost přináší našemu Tělu i Mysli plynutí a flexibilitu, které mohou být užitečným nástro-jem v našem moderním životě, ovládaným stresem, zmatkem a rutinou.
Tato celodenní cesta se zaměřuje na prozkoumávání různých emocí a pocitů v bezpečném prostředí, s plnou podporou a přijetím.
Skrze hravé bioenergetické procesy objevíš, co ti brání se naplno propojit se svou životní energií a jejími proměnlivými vlnami.

Budete mít příležitost:
• Otevřít se přirozené vlně dechu, která v nepřetržitém proudu teče nahoru a dolů od kostrče po vrcholek hlavy a zpět.
• Aktivovat různá centra nebo čakry a kvality, které s každou z nich souvisí.
• Získáte přístup k hlubším pulsujícím vrstvám své energie, což vám umožní obnovu a hlu-bokou relaxaci a otevře dveře k cestě do vnitřní Meditace.
• Přejít od izolace do propojení, od bolesti k potěšení, od strachu k lásce.
Oslava sebe sama a života jako takového.

NEDĚLE 10:00 – 13:30
TANEC POLARIT – SETKÁNÍ DRAKA A TYGRA

V bezpečném prostředí prozkoumáme kvality našich vnitřních zvířat, dáme jim svolení se projevit ve svém plném energetickém potenciálu v hravosti a propojení. Tato úžasná, mocná, šťavnatá a sexy energie, zakořeněná v našem pánevním dnu, je základnou pro naši životní (sexuální) energii, a je základním kamenem naší cesty vnitřní transformace.
Jsme připraveni prozkoumávat polarity mezi různými energiemi otevřením a aktivací růz-ných částí těla a energetických center, známých jako
akry. Energie se prezentuje jako jin a jang, mužská a ženská. Třením mezi těmito dvěma energiemi vzniká veškerý život. Když začneme vědomě pozorovat tento tanec polarit, náš každodenní život se uvolní a dostane do proudu.
Ve chvíli, kdy se tato energie rozproudí, začne stoupat vzhůru a může se stát smyslností, soucitem, tvořivostí, intuicí a MEDITACÍ.

Neděle 16:00 – 18:30

Prodýchat se do kvality Srdce
Během cesty Diamantového dechu prozkoumáme ty dimenze dechu, které otevírají a od-halují naše propojení s druhými a otevírají tok energie našeho srdce.
Většina z nás se naučila potlačovat své emoce a vystavět si ochranné valy kolem svého srd-ce a tím omezit své skutečné cítění a svůj dech.
Naše srdce se chce znovu nadechnout svobody a lásky.
Centrum srdce je velmi cenným zdrojem transformace a inteligence, přináší do našich živo-tů rovnováhu a vděčnost.
Jakmile se přesuneme z břicha, z centra hara do srdce, dojde k vnitřní integraci, která nám odhalí dimenze hlubokého uvolnění, ticha a přijetí.

Nevynechejte příležitost být součástí těchto navazujících workshopů, které nabízí nesmírně hlubokou cestu!
!!!Workshopy jsou v angličtině s tlumočením do češtiny !!!

Cena jednotlivého workshopu: 650 Kč
Cena všech pěti workshopů: 2.700 Kč 

vstupenky:   https://goout.net/cs/jine-akce/umeni-dechu/tcgjd/+ydgfk/​

Nevynechejte příležitost být součástí těchto navazujících workshopů, které nabízí nesmírně hlubokou cestu.
 !! Workshopy jsou v angličtině s tlumočením do češtiny !!

More :
http://www.sacredchants.cz/um283niacute-dechu—znovupropojeniacute-t283la-a-duscarone.html

—————————————————————————————————————————————————–

ENGLISH

THE ART OF BREATH – RECONNECTING TO THE BODY AND SOUL
FIVE INDEPENDENT AND INTERCONNECTED SEMINARS
TO UNCOVER YOUR FULL POTENTIAL OF LIFE.

In this experiential bioenergetic journey of 5 different events you will have the opportunity to explore the body and mind through specific processes disigned to uncover your vital energy, your authentic being and connect you to your truth.

You will experience :
• Diamond breath techniques that will help you to release old tensions and open up to a new life
• Receive the healing support from a group of people in a safe space
• Explore different energies and emotions through playfullness and roll play
• Learn bioenergetics, body oriented techniques and exercises that can support you in day to day life by making you more centred and grounded
• Discover the benefits of conscious movement and dance that expand your expression and celebration of life.
• Explore different active meditations from traditions such us Buddhist, Sufí,Tibetan, Taoism, Tantra

Friday from 1800 – 2100
From mind to body – Stress release, breath and Bioenergétics
In this 3 hour journey we will explore and get new resources to come back to your body and to your innate meditative stage.
We have forgoten the language of our body, we have given our power to the mind and we run in our life out of stress, depression, anxiety and other overwhelming emotions.
Modern life is often very mind oriented leading us to disconnect from our body. Through the mind we think how life is, instead of living our life with presence and totality.
When we open again to our body, when we renew the aliveness and reconnect with the natural flow of energy that moves from the sacrum to the crown, we can experience again the joy, the vitality, the vigor, pleasure, creativity that are our real nature.

Saturday from 10:00 to 13:30 and from 15:30 to 19:00
BREATHING INTO LIFE
RECONNECTING WITH VITALITY AND PLAYFULLNESS
Once we move from mind to body we are ready to open up to the natural flow of life energy and breathe into a new life!
Playfulness is a magnificent quality that often becomes restricted and seriousness takes its place.
As children we all enjoyed playfulness which gave a lightness, a joy, a sense of adventure and exploration in our life!
Playfulness allows flow and flexibility in our Body and Mind that can be a valuable tool for our modern life that is characterised by stress, confussion and routine.
This one day journey will aim to explore different emotions and feelings in a safe environment, with full support and acceptance.
Through a playful bioenergetic process you will discover what is in the way to get fully in contact with your life energy and with the changing waves it has.

You will have the opportunity to:
• Open to the natural wave of your breath that goes up and down from the sacrum to the crown in a constant flow.
• Activating the different segment or chakras accessing to the qualities that correspond to each of them
• Accessing to deeper pulsating layers of your energy allowing you to renew and rest into a deep relaxation that open the doors to fall inwards into Meditation
• Moving from isolation to connection, from pain to pleasure, from fear to love.
Celebrating myself and life as it is.

SUNDAY 10:00 – 13:30
THE DANCE OF THE POLARITIES – DRAGON MEETS TIGER

We will explore the qualities of our inner animal in a safe space, giving full expression of our energy potential in a playful and connected way. This amazing, powerful, sexy and juicy energy that has roots in our pelvic floor is the foundation of our life energy (sexual energy), and is the very foundation of our journey of inner transformation.
We are ready to explore the polarities of the different energies by opening and activating different segments of the body and the energy centres known aschakras. Energy expresses itself into yin and yan, male and female. Out of this friction life happens. Bringing awareness into the dance of pollarities offers the possibility to experience more flow and relaxation in our day to day life.
Once this energy is awaken it starts flowing upwards and has the potential to become sensuality, compassion, creativity, intuition and MEDITATION.

Sunday from 16:00 to 18:30 �
Breathing into the qualities of the Heart
In this Diamond Breath event you will explore the dimensions of your breath that open and reveal the connection to others and open the energy flow into your heart.
We often learn to repress and put an armour of protection around our heart, limiting our true feelings and our breath.
Our heart wants to breathe once again in freedom and love.
The Heart centre is a valuable resource of transformation and inteligence that brings balance and appreciation in our life.
Once we move from our hará centre to our heart the inner meeting can be integrated revealing dimensions of deep relaxation, silence and acceptance.

Do not miss the opportunity to participate in the interelated seminars that will provide a profound journey of exploration of yourself and opening to new horizons in your life!

 

Price for individual workshop: 650 CZK
Price of all workshops together: 2.700 CZK 

tickets:   https://goout.net/cs/jine-akce/umeni-dechu/tcgjd/+ydgfk/​

More :
http://www.sacredchants.cz/um283niacute-dechu—znovupropojeniacute-t283la-a-duscarone.html