Transomatic Starlight Colour Dialogue – individuální sebeléčivé sezení s Yatrim / individual sessions with Yatri

Datum / Čas
Date / Time

25/11/17 - 29/11/17
10:00 - 18:00

Místo
Place

Praha


  FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Yatri se rád vrací do Prahy a s láskou sdílí OSHO meditace, OSHO meditativní terapie a terapie Transomatickým Starlight Colour Dialogem Oshodontické akademie.

Transomatický Dialog léčí traumatické události z raného dětství a minulých životů, které stále ovlivňují naše tělo, emoce, srdce, mozek, mysl, energetická těla, čakry a našeho ducha. Tím, že přineseme světlo do temných koutů naší minulosti, umožníme vytrhnout kořeny našich nemocí a obnovit původní celistvost vědomí a bytí. Tato práce je založena na meditaci a je přípravou pro Akašické procesy.

Základním principem Transomatického Dialogu je to, že všechny nemoci mají své kořeny v událostech vlastního života každého člověka. Kořeny nemocí, bez ohledu na to, co se zdá být jejich zjevnou příčinou, jsou v systému tělo – mysl uloženy jako emočně provázené vzpomínky. Jde o traumatické události z minulosti (nejen tohoto života), které byly ve své době potlačeny, pak zapomenuty, ale emocionálně a fyzicky zůstávají aktivní a nevědomě ovlivňují naše prožívání, chování a tělesné zdraví.

Transomatický přístup k léčení začíná zvědomováním pocitů a rozšířením stavu vědomí, které se zaměřuje na cítění tělesných vjemů (Transomatický Trans). Sny, emoce a fyzické symptomy jsou často způsobem, jak se potlačené vzpomínky snaží začlenit do celistvosti jednotlivce. V Transomatickém Dialogu těmto příznakům poskytneme hlas, necháme je promluvit a tím jim umožníme odhalit původní příčiny nemoci. Znovupoznáním, uznáním, integrací a harmonizací zapomenutých emočně provázených vzpomínek aktivujeme sebeuzdravovací proces.

Pro úspěšnost terapie Transomatickým dialogem je zapotřebí předchozí zkušenost s meditací a schopnost vstoupení do prostoru za mysl (No-Mind). Sezení nejsou katartická a proto je nutné je doplnit OSHO Dynamickou meditací či Gibberish před i po sezení. V případě užívání drog (i lehkých) či léků ovlivňujících psychiku, není možné sezení absolvovat – nebude mít potřebný účinek.

Nabízíme možnost rezervace sezení při jeho listopadovém pobytu v Praze. Transomatický Dialog je poskytován formou individuálních sezení trvající obvykle přibližně 3 hodiny. Možnost rezervace na sandiketa@gmail.com, tel. 775 696 361 Sandipa M Simová. Cena sezení je 2600 Kč, překlad z angličtiny 700 Kč.


Yatri likes to come back to Prague and likes to share OSHO Meditations, meditative processes and offeres individual sessions of Transomatic Starlight Colour Dialogue

The Transomatic Dialogue Session heals traumatic early childhood memories and past lives that are still effecting our body, emotions, heart, brain, mind, energy body, chakras and our spirit. By bringing the light of Awareness in the dark corners of our past we cut the roots of our diseases and restore the original wholeness of Consciousness and Being. This work is grounded in Meditation and it is a preparation for the Akashic Processes.

Past Life Session Session and Bardo Karmic Wisdom Session.
The main porpoise to experience a past life is to become aware of the reality of us that is not the body. As we reconnect with this undying reality a vaster prospective on our life is created and many new understandings happen on their own. The Bardo is the space between lives from where we reconnect with the original wholeness. From this height we can see the repetitive patterns from previous lives that are still running in the present life. In this space of clarity we can bring healing to the moment this ancient pattern was activated in the present life. A previous experience of Transomatic Dialogue and Meditation is required.

The Dream Dialogue opens the door to our Unconscious Mind to reveal his secrets. In the Transomatic Trance we allow the elements of the dream to use our voice and reveal to us the unknown side of our self. The revelations are amazing and beyond our expectations. It is suggested to keep pen and paper near the bed to catch the wholeness of the dream in the moment we wake up.

Individual session lasts usually 3 hours. Book with Sandipa: 00420 775 696 361 or sandiketa@gmail.com. Price is 100 eu. Session can be in English or Italian language.