OSHO MEDITAČNÍ SILVESTR A NOVÝ ROK / OSHO MEDITATIVE NEW YEAR’S CELEBRATION

Datum / Čas
Date / Time

31/12/19 - 01/01/20
14:00

Místo
Place

Yoga Shala Karlín


  FOR ENGLISH SCROLL DOWN (the event will be in Czech and English language)

Sandipa, Yatri a přátele vás zvou na silvestrovskou a Novoroční meditační jízdu.

Jízdu vlakem, který se jmenuje OSHO Love Praha Ha Ha Express, který má mnoho vagónů plných meditací, radostného tance a společného bytí v tichu. Budeme se volně vagónky procházet, dívat se na sebe i na svět kolem nás z různých okének a užívat si cestu, aniž bychom tušili, kam nás Express doveze.

Během Express jízdy silvestrovským odpolednem, večerem a Novoročním dopolednem roztočíme kola tance, pohybu a nezávazného sdílení a přibrzdíme v zastávkách meditačního očistného ticha spočinutí, abychom mohli zase přidat pod kotel a plnou parou se rozjet za dalším dobrodružstvím.

Silvestrovské odpoledne zahájíme sufijskou technikou Gibberish, která nás vtáhne do nezadržitelného smíchu. Bude to zároveň ochutnávkou skvělé  7 večerní meditace OSHO No-Mind, kterou pro vás chystáme na začátek nového roku.

Gibberish je mocnou technikou, který očistí naši mysl a pomůže nám najít cestu za ní. A tak budeme připraveni na další jízdu, tentokrát tantrickou meditací z Knihy Tajemství, která nám otevře srdce k lásce k sobě a k druhým.

Před večeří se protančíme do meditace OSHO Večerní setkání, speciální techniky, která nás naučí naslouchat a všimnout si toho, kdo naslouchá.

Poslední den roku 2019 uctíme dobrým vegetariánským jídlem, které si přineseme, nabídneme přátelům a společně ochutnáme. Představíme OSHO Praha Ha Ha, pozveme vás do meditačních center, která milujeme a rádi poznáme vás a vaše vášně 🙂

Užijeme si hojnosti dobrot, ale nenecháme se unavit trávením, ale naopak ho podpoříme další skvělou meditací Tancem sedmi čaker.

Express vlakem se jako po másle přesuneme ze starého roku do nového v půlnoční tantrické meditací. Bude to příležitost napojit se sami na sebe a rozpoznat, co už v novém roce nepotřebujeme a čemu se naopak otevřeme.

A pak už jen hurááááááááááááááá do nových začátků s taneční muzikou, živostí našich těl a vášní pro radost a život. Zábava, tanec, sdílení nemusí mít konce. Můžeme hýřit a vířit do rána, a pak si ustlat v Yoga Shala.

Nové ráno Nového roku 2020 přivítáme radostnou OSHO Dynamickou meditací.

Po společné snídani z dobrot, které budou k dispozici, nás Express vlak zaveze do vzdálených kopců Himalájí, mezi Tibeťany, kde se necháme vtáhnout kosmickým zvukem pomocí meditace OSHO Nadabrahma. A pak už jen sestoupíme z kopců tanečním krokem zpět mezi moudré indické bohy a připojíme se k jejich meditaci OSHO Nataraj.

A po takové Express jízdě z nás budou zkušení cestovatelé – Buddhové, kteří budou připraveni na mnoho dalších meditačních dobrodružství.

Odpoledne poděkujeme hostitelce centru Yoga Shala a kdo bude chtít, může se přidat ke společné meditativní procházce pražskými parky.

Program:

Úterý 31.12.

14:00 otevření dveří a přivítání přátel v Yoga Shala

14:30 – 16:00 Meditace gibberish a smíchu

16:30 – 18:00 Tantrická meditace

18:30 – 20:15 Meditace Večerní setkání

hostina, sdílení, představení OSHO meditačních center ve světě

21:50 – 23:00 Stop taneční meditace 7 čaker

23:15 – 00:15 Půlnoční tantrická meditace

Středa 1.1.

Popůlnoční zábava: hudba, tanec, přátelství, radost…

08:45 – 10:00 OSHO Dynamická meditace

snídaně

10:30 – 11:30 OSHO Nadabrahma

12:00 – 13:00 OSHO Nataraj meditace

oběd

14:00 rozloučení se s Yoga Shalou

Poté se můžete připojit k odpolední meditační procházce pražskými parky.

 

Další podrobnosti:

Akce je bez alkoholu i jiných omamných látek. V Yoga Shala je i jednoduchá kuchyňka, sprchy a šatny. Přineseme si vegetariánské občerstvení ke sdílení s ostatními meditujícími (večeře, snídaně a oběd), pohodlné oblečení pro pohyb, i k převlečení. Doporučujeme mít bílé oblečení na meditaci Večerní setkání. Bude se také hodit šátek či páska přes oči a ručník. Možné přespání na místě ve vlastních spacákách. Jógové karimatky a deky jsou k dispozici.

Cena 1500 Kč, pouze 31.12. 1000 Kč
Cena pro dvě osoby: 2600 Kč, pouze 31.12. 1800 Kč

 

Zahrnuje program s podrobnými instrukcemi, přespání v Yoga Shala, nápoje – filtrovaná voda, čaje, ovoce a veškeré informace o meditacích, které umíme předat 🙂

Přihlášení je možné v tomto přihlašovacím formuláři

Přihlásit se

a je platné po zaslání kurzovného. Místa jsou omezená velikostí prostoru, proto neváhejte a přidejte se včas.

Pro více informací, kontaktujte Sandipu na 775 696 361 nebo na sandiketa@gmail.com

Těšíme se na vás


OSHO MEDITATIVE NEW YEAR’S CELEBRATION

Sandipa, Yatri and friends invite you for New Year’s Eve and New Year’s Day meditative ride.

Ride by the train called OSHO Love Praha Ha Ha Express. It has many carriages  full of meditation, joyful dance and silent togetherness. We will freely move through the carriages, looking inside of us and onto the world around from different windows. And we will enjoy the ride without knowing where the Express will take us 🙂

Throughout the New Year’s Eve afternoon, evening and New Year’s morning we will spin the wheels of dance, movement, free sharing and we will slow down at stops of refreshing meditative silence of stillness, to be ready to put more wood under the boiler and with full steam to set off for another adventure.

New Year’s afternoon we will start with sufi technique Gibberish to be followed by uncontrollable laughter. The same time it will be a taster of amazing meditation OSHO No-Mind, which we are preparing for the beginning of the new year.

Gibberish is powerful technique, that cleanse our mind and helps to find the way beyond it. And so we will be ready for another ride – tantric meditation from the Book of Secret that opens our hearts for love for ourselves and for others.

Before dinner we will dance through the meditation OSHO Evening Meeting, special technique that teaches us to listen and to notice the one who listens.

The last day of the year we will honor with delicious vegetarian food which we will all bring, we offer and taste it together. We will introduce OSHO Praha Ha Ha, invite you to experience meditation in meditation centers which we love and with pleasure we will know you and your passions 🙂

We will enjoy abondance of goodies, but we will not be knocked down by digesting, but on the contrary we will support it by Chakra Dance Stop meditation.

By Express train we will smoothly slide from old year to the New Year by midnight tantric meditation. It will be an opportunity to connect with ourselves and to clearly see what we don’t need in the new year and what we will become open to.

A than… hoooraaaaaa….. into new beginning with dance music, liveness of our bodies and with passion for joy and life. Fun, dance, sharing doesn’t need to end, we can party till morning and then make a bed in Yoga Shala.

New morning of New Year of 2020 we will welcome with joyful OSHO Dynamic meditation.

After a delicious breakfast from goodie available, the Express train will carry us to the distant hills of Himalayas, among Tibetians and we will allow to be pulled in by cosmic sound via meditation OSHO Nadabrahma. And then we will just descent by dancing steps back among wise indian gods and we will join them in meditation of OSHO Nataraj.

And after such Express ride we will become experienced travellers – Buddhas, read for many more meditative adventures.

In the afternoon we will thank our host – center Yoga Shala and who wants can join us in meditative walk in Prague parks.

Program:

Tuesday Dec 31

2 pm door open and guests are welcome

2:30  – 4 pm Gibberish and Laughter meditation

4:30 – 6 pm Tantric meditation

6:30 – 8:15 pm OSHO Evening Meeting meditation

Feast, sharing, introduction of OSHO Praha Ha Ha, centres in the world and all of us

9:50 – 11 pm Chakras Stop Dance meditation

11:15 – 00:15 am Midnight tantric meditation

 

Wednesday Jan 1

Aftermidnight party: music, dance, friendliness, joy…

8:45 – 10 am OSHO Dynamic meditation

Breakfast

10:30 – 11:30 am OSHO Nadabrahma

12 – 1 pm OSHO Nataraj

Lunch

2 pm saying goodbye to Yoga Shala

Meditative walk in Prague parks

 

More details:

The event is alcohol and other drugs free. There is simple kitchen, showers and cloakrooms in Yoga Shala. Bring vegetarian food (dinner, breakfast, lunch) to share with others meditators, comfortable clothes, also for change. We recommend to have white dress for Evening meeting meditation. Also blindfold and towel will be handy. There is possibility to sleep in Yoga Shala on yoga mats in own sleeping bag. Blankets are available.

Prize: 1500 CZK, only Dec31 is 1000 CZK
Prize for two persons: 2600 CZK, only Dec31 is 1800 CZK

 

Included are: program with detailed instruction, overnight stay in Yoga Shala, drinks – filtered water, tea and fruits and all possible information about meditation we are able to provide 🙂

To register please fill up the form:

Sign in

Place is booked after receiving the course fee. Places are limited, so don’t hesitate too long.

For more information contact Sandipa at +420 775 696 361 or via sandiketa@gmail.com

Looking forward for you.