OSHO Love Silvestr 2017 / OSHO Love New Year’s Eve: „no West, no East, we are ONE“

Datum / Čas
Date / Time

31/12/17 - 01/01/18
9:15 - 17:15

Místo
Place

Yoga Shala Karlín


EVENT WILL BE WITH ENGLISH TRANSLATION  –  ENGLISH VERSION

 

Spolu s přáteli z jiných zemí, jiných kultur a jiných jazyků vás zveme na OSHO oslavu začátku roku 2018 s s meditacemi, tancem a bytím spolu.

Ráno začneme velkou společenskou AUM meditací z dílny Humaniversity, kterou povede vídeňský meditující terapeut Vadano se svými kolegy. Připravte se na intenzivní akci plnou emocí, kdy se postupně dostaneme do prostoru, kde můžeme být spolu v tichu.

Odpoledne budeme mít báječnou možnost přivítat sw. Devageeta z Velké Británie, osobního zubaře Osho a tvůrce Akašických procesů a sebeléčivé transformativní techniky Transomatic Starlight Colour Dialogue. Představí nám svou práci a budeme mít možnost zažít na „vlastní kůži“, že jsme “ kosmické bytosti s lidskou zkušeností“.

Skrze OSHO Kundaliní meditaci se protančíme do Večerního setkání s Oshem, ke kterému nás pozve Yatri z Itálie, meditátor, facilitátor a terapeut Transomatického Dialogu a Akashických procesů.

Poslední den roku 2017 uctíme dobrým vegetariánským jídlem, které si přineseme, nabídneme přátelům a společně ochutnáme. Představíme vám zahraniční  OSHO meditační centra, ve kterých jsme žili, pracovali a meditovali a bude prostor na odložení starých a nepotřebných věcí.

Se starým rokem se rozloučíme půlnoční meditací srdce Atisha s Yatrim.

A pak už jen hurááááááááááááááá do nových začátků s muzikou nejlepšího světového Dj.. Dj Vadano (Rakousko).

Zábava, tanec, sdílení nemusí mít konce. Můžeme hýřit a vířit do rána, či si společně ustlat v Yoga Shala a ráno Nového roku přivítat radostnou OSHO Dynamickou meditací. První den roku 2018 strávíme společným výletem do přírody.

Vše zajišťují a obklopují Sandipa a Nadeen z OSHO Love Praha Ha Ha.

Program:

Neděle 31.12.
9:15 otevření dveří a vítání přátel v Yoga Shala
10:00 velká společenská meditace AUM (Vadano a vídenští přátelé)
13:00 společný oběd
14:30 speciální host Devageet
17:00 OSHO Kundalini meditace (Nadeen)
18:20 Večerní setkání s Oshem (Yatri)
20:30 hostina, sdílení
21:30 představení OSHO meditačních center ve světě (Sandipa, Nadeen, Yatri)
22:30 odložení všeho, co už nepotřebujeme (všichni)
23:30 Půlnoční meditace srdce Atisha (Yatri)

Pondělí 1.1.
Popůlnoční zábava: hudba, tanec, přátelství, radost…(Dj Vadano)
07:30 OSHO Dynamická meditace (Sandipa)
08:30 snídaně z vlastních zásob
10:45 společný výlet do přírody – 10:45 sraz hlavní nádraží, v 11:07 nám jede vlak. Očekávaný návrat po 17hod.

Další podrobnosti:
Akce je bez alkoholu i jiných drog. V Yoga Shala je i kuchyňka, sprchy a šatny. Přineste si vegetariánské občerstvení ke sdílení s ostatními meditujícími, pohodlné oblečení pro pohyb a k převlečení. Bílé oblečení na večerní meditaci. Možné přespání na místě ve vlastních spacákách, jógové karimatky jsou k dispozici. Kdo chce, může už přespat ze soboty 30.12 na neděli za 400 Kč.

Vstupné:
celý den: 1000 Kč
pouze dopolední AUM 500 Kč
od 14:00 700 Kč
přespání 200 Kč
pondělní ranní OSHO Dynamická meditace 150 Kč
účastníci Winter Meditation Intensive celý den zdarma

Ke karavaně v pohybu :) se můžete připojit až druhý den na výlet. Sraz v 10:45 na Hlavním  nádraží u pokladen.. Děti i zvířátka všeho druhu jsou vítány.

Prosíme o registraci, místa jsou omezená. 🙂

Těšíme se na vás i na nás

🙂 Nadeen a Sandipa 🙂

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Na akci už máme plně obsazeno. Pokud chcete kontaktovat v případě, že se uvolní nějaké místo, napište nám na oshopraha@gmail.com.


Together with friends from different countries, different cultures and different languages we invite you for OSHO celebration of the beginning of 2018 with meditations, dance and being together..

In the morning we will start with big social AUM meditation from Humaniversity, which will be facilitated by Vadano with colleagues from Vienna. Be ready for an intense action, full of emotions, where we get step-by-step do the space where we can be together in silence.

In the afternoon we will have wonderful opportunity to welcome sw. Devageet from Great Britain, personal OSHO dentist and creator of  Akashic processes and self-healing method Transomatic Starlight Colour Dialogue. He will introduce his work and we will have opportunity to experience that we are „cosmic beings having a human experience“.

Through OSHO Kundaliní meditation we will dance to the Evening Meeting with Osho which will be introduced by Yatri from Italy, a meditator, facilitator and therapist of Transomatic Dialogue and Akashic processes.

We will worship last day of year 2017 with the feast of vegetarian food, which we will all bring, offer and taste together with friends. We will also share our experiences from OSHO meditation centres in different countries and present them. There will be also space to let go of old things.

We say Goodbye to previous year with midnight Atisha Heart meditation of Heart with Yatri.

A then whoooooooopíííííííííí to the new beginnings with music and world best Dj…Dj Vadano from Austria.
Fun and dance, sharing without end. We can whirl and twirl till the morning or we can sleep directly at Yoga Shala and morning of New Year welcome with joyous OSHO Dynamic meditation. First day of 2018 we go for the trip to nature.

All surrounds and manage Sandipa and Nadeen from OSHO Love Praha Ha Ha

„Celebration is the foundation of my way of living – not renunciation but rejoicing. Rejoice in all the beauties, all the joys, all that life offers, because this whole life is a gift of God. To me, life and God are synonymous. In fact, life is a far better word than the word “God.” It is only a philosophical term, while life is real, existential. The word „God“ exists only in scriptures. It is a word, a mere word. Life is within you and without you – in the trees, in the clouds, in the stars. This whole existence is a dance of life. Love life. Live your life totally, be drunk with the divine through life. I am in tremendous love with life, hence I teach celebration. Everything has to be celebrated; everything has to be lived, loved. To me nothing is mundane and nothing is sacred. All is sacred, from the lowest rung of the ladder to the highest rung. It is the same ladder: from the body to the soul, from the physical to the spiritual, from sex to samadhi – everything is divine!“ Osho

Schedule:

Saturday 31.12.

9:15 opening the door and welcoming friends in Shala
10:00 big social meditation AUM (Vadano and Vienna friends)
13:00 lunch together
14:30 special guest sw.Devageet
17:00 OSHO Kundalini meditation (Nadeen)
18:20 OSHO Evening Meeting (Yatri)
20:30 feast, sharing, games and maybe surprise:-)
21:30 introducing OSHO Meditation centers around the world – Miasto, Afroz, Pune (Nadeen,Sandipa,Yatri)
22:30 letting-go of what we dont need anymore (alltogether)
23:30 Midnight Atisha Heart mediation (Yatri)

Sunday 1.1.
Midnight entertainment: music, dance, friendship, joy…(Dj.Vadano)
07:30 OSHO Dynamic meditation (Nadeen)
08:30 breakfast from own supply
10:45 departure to expedition to nature (Bohemian Karst) – meeting at Main train Station at 10:45 by the ticket office, train leaves at 11:07. Expected return after 5 pm.

Details: Party is alcohol and drug free, we will share our vegetarian food. Bring cloths for change. White cloth for Evening meeting. There is shower. Who will be sleeping, bring sleeping bag or blanket, yoga mats are available. There is possibility to sleep the night before, from Saturday Dec 30th for the fee of 400 CZK

Entry fee:

Whole day: 1000 CZK
Only AUM 500 CZK
from 14:00 700 CZK
sleeping 200 CZK
Monday morning OSHO Dynamic meditation 150 CZK
participants of Winter Meditation Intensive full day FREE

You can join this caravan in motion :) next day for the trip. Meeting at 10:45 at Masarykovo train station. Children and animals of all kind warmly welcome.

We kindly ask for registration in advance, capacity is limited. 🙂

Looking forward on you, on us.

🙂 Nadeen a Sandipa 🙂

REGISTRATION FORM

We are already at full capacity. If you want to be contacted in case there will be a free place, write to us at oshopraha@gmail.com.

Translate »