OD MEDIKACE K MEDITACI / FROM MEDICATION TO MEDITATION

Datum / Čas
Date / Time

16/03/19 - 17/03/19
9:00 - 18:00

Místo
Place

Yoga Shala


FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Seminář s Transomatickým léčením a OSHO meditacemi s Prem Yatrim

 

Slova medikace a meditace mají stejný kořen MED, který znamená “učinit vhodná opatření”. Medikace pečují o tělo a meditace o ducha a mysl. Tělo a mysl jsou dva aspekty celistvosti. Fungují spolu jako jeden systém tělo-mysl. Osho říká, že tělo je fyzická mysl a mysl je jemná část těla. Péče o mysl pomocí meditace se odrazí v těle jako stav pohody. V součastnosti už existuje mnoho studií, které dokazují pozitivní efekt meditace na tělo. Být zdravý a celistvý znamená to samé. Meditací zvyšujeme naši schopnost uvědomování a citlivost, a proto můžeme jednodušeji rozpoznat, jak naše tělo onemocní. A jak říká Osho: Meditace je léčení zevnitř ven a medikace přichází zvnějšku.

V tomto víkendovém semináři “ Od medikace k meditaci” si vyzkoušíme Oshův vědecký přístup k meditaci a poznáme léčení pomocí Transomatického dialogu vytvořeného Oshovým žákem Devageetem.

Transomatický dialog nám vyjasní jak fyzické a mentální zdravíje výsledkem bytí v souladu s naší opravdovostí a jak meditativní stav podporuje naše vědomí – ten pravý nástroj léčení. Transomatický dialog používá Transomatický trans (stav hlubokého a vědomého uvědomování), který nám zvýší úroveň vědomí, což nám umožní vstoupit hlouběji do nevědomí a objevit kořeny našich nemocí, jejich počátku. Rozpoznání příčin nemocí je vždy život proměňující situace. Začneme se na život a vše dívat novýma očima. Hlubší a větší porozumnění nám umožní odhalit naše skutečné možnosti. Léčení je projevem lásky a odkrytí pramene naší lásky uvnitř nás přichází jako dar meditace. Transomatický dialog se zrodil z meditace a nabízí nám snazší cestu “od medikace k meditaci”.

První den se také naučíme jak uvolnit negativní emoce a jak se vědomě znovu napojit s naším přirozeným ale doposud skrytým pramenem lásky. OSHO meditace a tantrické meditace nám umožní, aby naše energie opět plynula a rostla a ukázala nám více jasnosti a dopřála nám více pohody. Druhý den nám pak tato jasnost dovolí vstoupit do efektivní zenové techniky sebe-dotazování Who is in (Kdo je uvnitř). Během celého víkendu bude praktikovat vědomý tanec, který nám pomůže lépe cítit své tělo a prohloubí nám citlivost k našim pocitům a emocím. A to nám připraví půdu pro propojení se s naší radostí, hravostía spontaneitou. Meditace se tak stane oslavou.

Naše životní energie a naše možnosti jsou blokovány potlačenými emocemi a starými přesvědčeními v úplném základu naší osobnostní struktury. Abychom se naučili meditaci, je potřeba otevřít dveře naším úzkostem, starostem, strachu, pocitům viny, studu, které byly vytvořeny naší myslí. Tyto emoce zatlačujeme do kouta tím, že od nich odvádíme pozornost sledováním televize, požíváním alkoholu, vyhledáváním společenských kontaktů, užíváním psychofarmak, ulpíváním na internetu a socálních sítích, nadužívání jídla, sexu atd. A protože pozornost je formou lásky, stáváme se tak více závislými na vněších podnětech a více a více prázdnějšími uvnitř nás samotných. Vešketá naše energie nám uniká ven.

Meditace je cestou dovnitř. Tím, že začneme otevírat dveře dovnitř, začínáme si věnovat pozornost a péči sobě. Ale jak vstupujeme dovnitř, první vrstvu, na kterou narazíme, jsou potlačené, nechtěné emoce. Starodávné meditační techniky byly v minulosti vytvořeny pro lidi, kteří nebyly zavaleni informacemi a nežili ve stresu, ve kterém žijeme nyní my. Ale OSHO aktivní meditace, které byly ušity na současného člověka, nám umožňují uvolnit všechny negativní emoce, které leží na povrchu jako poklice, jenž utěsňuje pramen naší životní energie, lásky a jasnosti.

Meditace nám nejdříve poskytne uvolnění, stav pohody a klidu. Pak nás vezme ještě hlouběji, kde rozpoznáme, že naše Vědomí je hlubší než naše mysl. Meditace nám odhalí naše skryté poklady, které nám ukáží, že jsme víc než, co jsme si o sobě mysleli. Probudí v nás vyšší realitu a otevře nám možnosti, které jako lidské bytosti máme. Vstoupit do meditace znamená žít život ve své plné bohatosti.

Meditace je skutečným nástrojem k transformaci života člověka na planetě Země. Je třeba začít u sebe, nečekat, že něco zvnějšku to pro nás udělá. Být zralý znamená pochopit, že když nevytvořím “nebe na zemi“ uvnitř sebe, že ho nemohu očekávat od nikoho a ničeho zvnějšku.

A když necháme prostoupit náš každodenní život meditací, dokonalost existence a života se nám okamžitě odhalí. Každý okamžik, každý dech, každý tlukot srdce se stane svátkem a oslavou. A už budeme vědět, jak se napojit na krásu našeho bytí, rozpoznáme naše neomezené možnosti a budeme zažívat vděk k životu. A to je jedinná pravá možnost jak sdílet lásku s ostatními. A to je teprve začátek… 🙂

Co v semináři získáš:
 • naučíš se OSHO meditace pomocí detailních a přesných instrukcí, takže budeš mít velkou jistotu, když je budeš praktikovat sám nebo s přáteli

 • zažiješ Tantrické meditace z Knihy tajemství a získáš instrukce v jejich pokračování

 • potkáš se s Trasomatickým lečením, které budeš mít možnost plně podstoupit v individuálním sezení s Yatrim nebo Sandipou po semináři

 • hlubší pochopení příčin onemocnění, emočních traumat a poznáš způsob jak se léčit

 • zažiješ sám sebe jinak než jsi zvyklý – mnohem uvolněnějším způsobem, bdělejší, čerstvější, hravější, spontánní a radostnější

 • mnoho vhledů nabídnutých Yatrim, který má hluboké zkušenosti s meditací, léčením těla, diagnostikou pomocí Kirlian přístroje a růstem Vědomí

 • doporučení jak pokračovat na cestě léčení a seberozvoje s praktickými doporučeními a radami

 • poznáš legraci v objevování a sdílení, meditaci a pohodě bytí

 

Seminář vede Prem Yatri, který má více než 30 let zkušenosti meditativního života, jenž se učil mnohým terapeutickým technikám a je certifikovaným učitelem OSHO meditací a terapeutem Transomatického a Akašického léčení. Více o Yatrim zde.

Pro více informací volej Sandipu +420 775 696 361 nebo jí napiš na sandiketa@gmail.com

Čas: Sobota i neděle: 9:00 – 18:00. Oba dny jsi zván na OSHO Večerní meditaci od 18:20 do 20:30.

Seminář bude probíhat v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

Prostory semináře jsou vybaveny jógovými podložkami, meditativními sedáky, přikrývkami, sprchami a základní kuchyňkou. V místě je možné přespat za 500 Kč ve vlastním spacáku. Je to velmi lehce přístupné veřejnou dopravou (metro Florenc nebo Křižíkova) a v blízkosti autobusového nádraží Florenc.

S sebou si vezmi pohodlné oblečení (i na převlečení), ručník pro možnost osprchování, pásku či šátek přes oči, láhev na vodu, zápisník a tužku na poznámky a upředňostňuješ-li i vlastní meditativní sedák a přikrývku. Prosíme tě nepoužívat parfémy, protože v meditaci se nám zjemňuje senzorická citlivost.

Čaj a filtrovaná voda bude k dispozici, přines si vegetariánské občerstvení a lehký oběd. Dáváme přednost společnému obědu na místě, abychom stále podporovali růst meditativní energie. Ráno přijď s prázdným žaludkem, začneme pohybovou meditací.

Cena za seminář je:

2600 Kč do 14. února
2900 Kč do 28. února
poté
3200 Kč

Registrace je platná po vyplnění přihlašovacího formuláře a zaplacení plného kurzovného či zálohy.

Přihláška a platební detaily

Po obdržení platby a formuláře tvá účast bude potvrzena mailem.

Těšíme se na společné meditace

Yatri, Sandipa a OSHO Love Praha Ha Ha


From Medication to Meditation

The workshop with Transomatic Healing and OSHO meditations with Prem Yatri

Medication and meditation has the same root MED, that means to „take appropriate measures“. Medication takes care of the body and meditation of the spirit and mind. Body and Mind are two aspects of our wholeness. They function together: the Body Mind system. Osho also says that the body is physical mind and the mind is the subtle part of the body. By taking care of the mind by meditating we experience the reflection in the well-being of the body. Nowadays there are many studies proving the positive effect of the meditation on the physical level. To be healed and to be whole is the same. By meditating we increase our awareness and our sensitivity, so we can easily recognize how we make our body sick. And as Osho says: Meditation is the healing coming from inside out and Medication coming from outside in.

In this weekend workshopFrom Medication to Meditation“ we will experience Osho’s scientific approach to meditation and have a taste of healing through the Transomatic Dialogue developed by Devageet, Osho’s disciple.

The Transomatic Dialogue will make clear for us how physical and mental health is the outcome of being in tune with our authenticity and how the state of meditation is supporting our awareness: the real tool to every healing.

Transomatic Dialogue uses Transomatic Trans (deep relaxed and conscious state of awareness), so the new level of awareness acquired through meditation can reach deeper in our unconsciousness, finding the roots of our diseases, where and how they started. Recognizing the cause of our diseases is always the life changing situation. We start to see the reality with the new eyes. And vaster and deeper understanding of our live reveals our real potential.

Healing is function of love and to find the source of love in ourselves is the gift of meditation. Transomatic dialogue is born out of meditation and allow the journey from medication to meditation to be easily available to us.

The first day we will also learn how to release negative emotions and consciously reconnect with our natural hidden source of love. OSHO meditations and Tantric meditation will open the way for our energy to flow and expand allowing us to feel a new clarity and the state of well-being. The second day this clarity will allows us very effective and powerful Zen style self inquiery experience – Who Is In. Conscious dance practiced in both days will help us to feel our body and become more sensitive to our feelings. And this prepare the ground to reconnect with our joy, playfulness and spontaneity. Meditations becomes the celebration.

Our life energy and our potential is block by repressed emotions and old beliefs about ourselves at the very base of our personality structure. To learn meditation in the beginning is to know how to open the door out of anxiety, worry, fear, guilt, shame created by our mind. We have learn to do this by taking attention away from ourselves by watching movies, drinking alcohol, socializing, using psychopharmaceuticals, being stuck on internet, indulging food, sex etc. Because the attention is the form of love, behaving in this way we become more and more dependent on outer and more and more empty inside. All our energy is moving outside of us.

Meditation is the way in. We open the door inside, we start to give attention and care to ourselves. But as we go inside the first layer that we find are the suppressed, unwanted emotions. The ancient meditative techniques of the past were for the people who did not live in the world overloaded by information and in all the stress of today life. So the OSHO active meditations which are tailored for the contemporary man help to release all negative emotions, which are on the surface, creating the cover and blocking the spring of our life energy, love and clarity.

Meditation begins with peace and relaxation and it moves deeper when we recognize that our awareness is deeper than our mind. Meditation reveals our hidden treasures allowing us to recognize that we are much more than what we think we are. It is awakening our highest reality and potentials as human being are meant to be. Entering into meditation is living life to the fullness.

It is real tool of transforming the life of the man on this planet Earth beginning with ourselves, not waiting for outer condition to do it for us. It is maturity to understand that if I cannot create the heaven of life in myself, I cannot expect it from outside.

Once the space of meditation enters in our daily life, the perfection of existence will reveal itself to us. Each moment, each breath, each heartbeat becomes celebration. We will know how to connect with the beauty of our being, the unlimited potentials and the gratitude for life. And this is the only possibility to share love with the others. And this is just the beginning… 🙂

What you will gain from the workshop:
 • learning OSHO meditation with detailed and precise instructions, so you will be confident when you will practice on your own or with friends

 • experience Tantric meditations described in the Book of Secret and receiving instruction for follow up

 • the taste of Transomatic healing which can be fully experienced in individual session which can be booked with Yatri or Sandipa

 • deeper understanding of causes of diseases, emotional traumas and knowing the way to heal yourself

 • experience of yourself beyond usual way – in deep relaxed state, more aware, fresh, playful, spontaneous and joyful

 • many insights offered by Yatri who is deeply experienced in meditation, body healing, Kirlian diagnosis and growing in awareness

 • recommendations how to continue on your way of healing and self-growing with practical suggestions and advises

 • fun in discovering and sharing, meditating and well-being

The workshop is facilitated by Prem Yatri, who has more than 30 years of experience of meditative life, who has learn various therapeutic techniques and is certified in OSHO meditation facilitation and the therapist of Transomatic and Akashic healing. More about Yatri here.

For more information you can call Sandipa +420 775 696 361 or write to her to sandiketa@gmail.com

Time: Saturday and Sunday 9am – 6 pm. You are invited to participate also in OSHO Evening meeting from 6:20pm to 8:30pm both days

The workshop will be held in English with translation to Czech.

The venue of the workshop is equipped with yoga mats, meditative cushions, blankets, showers and basic kitchen. There is possibility to stay overnight for a fee of 500 CZK in own sleeping bag. It is well and easily connected by public transportation (metro Florenc or Křižíkova) and in walking distance from the main bus station Florenc.

Bring comfortable cloths (also for changing), towel to take shower in need, blindfold for the eyes, bottle with water, notebook or paper and pen to make notes and own meditative cushion and blanket if you prefer. We ask you not to use strong perfumes as the sensitivity grows in meditation.
Tea and filtered water will be provided, bring some vegetarian snacks and light lunch. We prefer to eat together in the venue to keep meditative energy growing. Morning come with empty stomach, we will start with active meditation.

The price is:
2600 CZK before Feb 14
2900 CZK before Feb 28
after 3200 CZK

Registration is valid with filling the form and paying full course fee or deposit.
After receiving your payment and registration we will confirm your place in workshop by email.

Sign in and payment details

Looking formaward to meditate together

Yatri, Sandipa and OSHO Love Praha Ha Ha

Translate »