Devageet

  FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Devageet vystudoval dentální chirurgii v Edinburgu a vedl svou praxi v Anglii a v Austrálii až do svých 36 let. Hledání vnitřní pravdy a smyslu života ho vedlo mnoha směry. Studoval umění, psychologii Freuda, Junga, Adlera a jiných; filosofii i náboženství východu a západu, praktikoval hladovění a běhání. Po letech však zjistil, že používáním těchto metod se stal informovaným, ale ne transformovaným.

V roce 1976 se setkal s Osho a ihned vědel, že nalezl svého duchovního mistra. Odešel do Indie, dostal nové jméno, nový život. Objevoval sebe, učil se meditaci. Nadcházejících 20 let žil a pracoval v Osho komunitě, ve které zastával různé funkce. Po dobu posledních 12 let, než Osho opustil tělo, měl Devageet čest být jeho osobním dentálním chirurgem. Zatímco se staral o jeho zuby, Osho – mistr v zubařském křesle – operoval na svém zubaři.

Osho nadiktoval Devageetovi několik knih, které byly později publikovány. Patří mezi ně ”Záblesky zlatého dětství – Úžasné dětství osvíceného rebela.” nebo “Books I have loved”. Vyzval také Devageeta k sepsání jeho dvou vlastních knih: “První Buddha v zubařském křesle: zábavné anekdoty jeho osobního zubaře” a “Subjektivní pohled na život s Osho”.

Od roku 1993 vede intenzivní skupinové procesy po celém světě (Řecko, Indie, Mexiko, USA, Švédsko, Itálie, Skotsko, Německo, Ukrajina), pracuje individuálně a učí metody, které na základě Osho transmise vyvinul.
Více informací o práci Devageeta najdete (v angličtině) na webu www.oshodontics.comDevageet originally trained in dental surgery in Edinburgh, was a family man practising his profession, dentistry in England and in Australia until his mid-thirties. Searching for the inner truth and meaning of life led him in many ways. He studied art, psychology of Freud, Jung, Adler and others; philosophy and religion of the East and West, practiced fasting and running. After years, however, he found that by using these methods he became informed, but not transformed.

In 1976 he met Osho and immediately knew he had found his spiritual master. He went to India, was given new name, a new life. He discovered himself, he learned meditation. For the next 20 years he lived and worked in the Osho community in which he held various positions. For 12 years before Osho left his body, Devageet had the honor of being his personal dental surgeon. While taking care of his teeth, Osho – the master in the dental chair – was operating on his dentist.

Osho dictated to Devageet several books that were later published. These include „The Glimpses of the Golden Childhood – The Amazing Childhood of an Enlightened Rebel“ or „Books I Have Loved“. He also called Devageet to write his two own books: „The First Buddha in the Dental Chair: Amusing Anecdotes of His Personal Dentist“ and „A Subjective Account of My Life With Osho“.

Since 1993, he has been working intensively around the world (Greece, India, Mexico, USA, Sweden, Italy, Scotland, Germany, Ukraine), working individually and teaching the methods he has developed based on Osho transmission.

More info on www.oshodontics.com

Akce s Devageetem

 • Žádné události
 • <h4>Devageet o své knize</h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/llOFqBlSsTA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  <h4>Methods of Self-Healing and Self-Transformation</h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iIoPPn9rxDI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  <h4>The Starchild Bardo-Karmic Rebirthing Process</h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/14lKfiuEXmE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  <h4>The Akashic Transmission</h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/z2Cy4MTkzWs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  <h4>Oshodontic Transformation Processes</h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/F_EGhhEcNjA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  <h4>The Way of Oshodontics</h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zr0EEYddw_8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  <h4>Transomatic Starlight Colour Hand Reflexology</h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LTqFyERshb4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  <h4>Transomatic Dialogue</h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rAZ5t_G8uVM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  <h4>Transomatic-Akashic Starlight Rainbow Octave Dialogue Process</h4><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/C2stCoMq3_Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  Translate »