Meditace OSHO Večerní setkání

 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Meditace OSHO Večerní setkání je čas se sejít, společně tančit, oslavovat a v tichosti posedět.

Pro nejbližší meditační setkání se podívejte zde

„To, co nemůže být řečeno, musí být zažito. Je skvělým zážitkem dostat se do vnitřního prostoru. V tomto setkání se děje něco, co nikdo nedokázal popsat. Je to vrcholem celého pracovního dne, dny meditací či práce ve skupině v komunitě.“ Osho

 

První část: 20 minut: tanec

Meditace začne 20 minutovou oslavou ve vysoké energii, kdy všichni jsou pozvání do tance plným nasazením.To dosáhne vrcholu s třemi výkřiky “ Osho, Osho, Osho“. V tomto kontextu “ Osho“ je použit jako zvuk, který pomáhá zvýšit energii ještě výše. Říká, o slovu Osho: “ Není to mým jménem, je to léčivý zvuk, a je odvozeno od Williama James“ oceánský“.

Druhá část: 10 minut: umění naslouchat

Následuje 10 minutové sezení se zavřenýma očima. S jemnou indickou hudbou a tichem. Čím jsme totálnější v tanci, tím je hlubší ticho. Během této fáze se hudba střídá s tichem a je ukončena třemi údery do bubnu.

Třetí fáze: 40 – 50 minut: Osho promluva

Pokračujeme v tichém sezení při Osho promluvě.
Základní funkcí Osho promluvy je umožnění naučit se naslouchat velmi snadným způsoběm. Je to příležitost zažít “ ticho bez úsilí“, což je klíčem  k tomu, abychom dokázali přinést ostré vědomí do našich každodenních životů. Kdykoli chceš v naslouchat v tichosti domova, cestou do práce, sedíc v parku.. meditace nikdy nebyla jednodušší a tak široce k dispozici každému a všude. Když si vybereš Oshovu promluvu, najdi si pohodlnou pozici, uvolni se a zavři si oči.

Čtvrtá fáze: 15 – 20 minut: gibberish, odevzdání se

Gibberish:
Sedíš se zavřenýma očima a začneš říkat nesmyslná slova – jakýkoliv zvuk či slova, které nevytváří žádný smysl. Mluv jazykem, který neznáš! Dovol si vyjádřit vše, co je potřeba vyjádřit. Vyhoď vše ven. Mysl vždy myslí ve slovech. Gibberish pomáhá prolomit vzorec nepřetržité verbalizace. Aniž bychom potlačovali naše myšlenky, můžeme je vyhodit ven. Dovol si použít i své tělo.

Pohyb dovnitř:
Po pár minutách gibberish zazní úder do bubnu – konec gibberish. Hlas Osha vede posluchače do prostoru hlubokého ticha, spočinutí v nehybnosti, uvolnění. Osho například říká: “ Buď tiše, zavři si oči – žádný pohyb těla – buď jakoby zmrzlý. Jdi dovnitř, hlouběji a hlouběji, jako šíp. Penetruj všechny vrstvy a dostaň se až k centru tvé existence.“

Odevzdání se:
Po úderu do bubnu, aniž by ses nějak upravovat, prostě si dovol padnout na zem “ jako pytel rýže“. Ležíš na zádech zcela nehybně a uvolněně a necháš se vést ještě hloubějí do tichého spočinutí.

Návrat:
Závěrečný úder do bubnu tě zavolá zpět do sedu. Pamatuješ si záblesky tichého vědomí a přineseš si je do každodenního života.

Pátá část: 5 – 30 minut: Oslava tancem

 


The evening meeting is the time when everyone comes together to dance and celebrate and then to sit silently.

Here check the next EM meditation

„That which cannot be said has to be experienced. This is a great experience of getting into the inner space. Something is experienced in this gathering which no one has been able to define. This is the highest peak of the whole day’s working, meditating or doing groups in the Commune.“ Osho

First part: 20 minutes:
The meditation starts with 20 minutes of high energy celebration where everybody is invited to participate and dance with totality.
It reaches its climax with three shouts „Osho, Osho, Osho“. In this context „Osho“ is used as a sound, which helps to raise the energy even higher. He says of the word Osho, „It is not my name, it is a healing sound derived from William James‘ ‚oceanic.'“

Second part: 10 minutes:
This is followed by 10 minutes of sitting silently with closed eyes. With Soft Indian music and silence. The more totality is brought to the celebration, the deeper the silence will go.
During this time music alternates with silence, which is ended by three loud drumbeats.

Third part: 40 – 50 minutes:
The silent sitting then continues with Osho discourse.

„My speaking is one of my devices for meditation. Speaking has never been used this way before; I speak not to give you a message, but to stop your mind functioning… „And it is not only here, but far away…anywhere in the world where people will be listening to the video or to the audio, they will come to the same silence. As you listen to music, listen to me that way. Don’t listen to me as you listen to a philosopher; listen to me as you listen to the birds. Listen to me as you listen to a waterfall. Listen to me as you listen to the winds blowing through the pines. Listen to me not through the discursive mind, but through the participant heart. And then something that you are continuously feeling is missing will not be missed.“ „Put the mind aside. While listening to me, don’t try to understand, just listen silently. Don’t figure out whether what I am saying is true or not true. Don’t be bothered with it’s truth or untruth. I am not asking you to believe in it so there is no need to think about it’s truth or untruth. Listen to me as you listen to the birds singing or the wind passing through the pine trees or the sound of running water.“ Osho „Every night, these few moments are the most valuable in your life. Every evening, when so many living Buddhas gather here, this place becomes the most important in the whole world. Because nowhere are so many people meditating together – digging so deep that they can find the very life source, the eternity, the deathlessness.“ „If one can learn how to listen rightly, one has learned the deepest secret of meditation.“

The essential function of the Osho talks is to provide an easily accessible way of learning this art of listening. An opportunity to experience, „silence with no effort,“ the key to bringing sharpened awareness to your daily life. Whether you want to listen quietly at home, or while commuting to work, or sitting in the park, never has meditation been more simple, or more widely available to anyone anywhere. Once you have selected an Osho talk, make yourself comfortable, relax and, in your own time, allow your eyes to close.

Forth part: 15 – 20 minutes: Gibberish and Let-Go

„Gibberish is to get rid of the active mind, silence to get rid of the inactive mind and let-go is to enter into the transcendental.“ Osho

First Stage: Gibberish
While sitting, close your eyes and begin to say nonsense sounds – any sounds or words, so long as they make no sense. Just speak any language that you don’t know! Allow yourself to express whatever needs to be expressed within you. Throw everything out. The mind thinks, always, in terms of words. Gibberish helps to break up this pattern of continual verbalization. Without suppressing your thoughts, you can throw them out. Let your body likewise be expressive.

Second Stage: Moving In
After some minutes of Gibberish, there is a drumbeat, at which point the Gibberish stops. Osho’s voice then guides the listener into a space of deep silence, stillness and relaxation, saying, for example, “Be silent, close your eyes…no movement of the body – feel frozen. Go inwards, deeper and deeper, just like an arrow. Penetrate all the layers and hit the center of your existence.”

Third Stage: Let-Go
Another drumbeat and, without arranging yourself, just allow yourself to fall down „like a bag of rice,“ so you are lying, utterly still and relaxed, on your back as you are guided even more deeply into a silent stillness.

Fourth Stage: Coming Back
At the final drumbeat, Osho’s voice guides you back to a sitting position, with the reminder to carry the glimpse of silent awareness one may have had into everyday activities.

Fifth part: 5 – 30 minutes: Celebration with dance

 

 

Translate »