OSHO Nadabrahma meditace

 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Nadabrahma používá techniku starých tibetských meditací, kdy se vyluzuje hluboký dunivý zvuk „hmmmmm“. Spolu s pohybem rukou dvě konfliktní části tebe: tělo a mysl se vyladí a dostanou se do harmonie, která se rozlije celým tvým bytím. Když tělo a mysl jsou propojeny, ty můžeš vyklouznout z jejich sevření a stát se jejich pozorovatelem. Toto sledování zvnějšku přináší klid, ticho a blaženost.

Pokyny:
Meditace trvá jednu hodinu a má tři fáze. Oči zůstávají zavřené po celou dobu.

První fáze: 30 minut
Posaď se do uvolněné pozice se zavřenýma očima a ústy. Začni vyluzovat zvuk „hmmmm“, dostatečně nahlas tak, aby to slyšeli ostatní, a aby to vytvořilo vibraci v tvém těle. Můžeš si představovat dutou trubku nebo prázdnou nádobu naplněnou pouze vibracemi hummingu. Pak přijde okamžik, kdy se humming děje sám a ty jsi jen posluchačem. Nemusíš dýchat žádným zvláštním způsobem a  pokud to tak cítíš, můžeš měnit polohu nebo pomalu pohybovat tělem.

Druhá fáze: 15 minut
Druhá fáze je rozdělena na 2 části po 7 1/2 minutách. V první půlce pohybuj rukama dlaněmi nahoru v kruzích směrem ven. Začínáš od pupku, obě ruce se pohybují dopředu a pak se rozdělí, aby vytvořily zrcadlově dva velké kruhy. Pohyb by měl být tak pomalý, aby to občas vypadalo, že žádný není. Pociťuj, že dáváš energii směrem k vesmíru.
Po 7 1/2 minutách otoč ruce dlaněmi dolů a začni jimi pohybovat v  opačném směru. Teď ruce spolu přicházejí k pupku a pak se rozdělují na obou stranách těla. Pociťuj, že si bereš energii. Jak v první fázi, nebraň jemnému a pomalému pohybu zbytku těla.

Třetí fáze: 15 minut
Zastav pohyb rukou a jen uvolněně seď.

Nadabrahma pro páry

Osho dal také pěknou variantu této techniky pro páry.
Partneři sedí tváří v tvář, přikrytí prostěradlem a drží se za překřížené ruce. Nejlépe je nemít žádné oblečení. Místnost je osvětlená pouze čtyřmi malýma svíčkami a jsou zapálené zvláštní vonné tyčinky, které se používají pouze pro tuto meditaci. Zavřete oči a 30 minut spolu vydávejte zvuk „hmmmm“. Po krátké době pocítíte, jak se energie potkají, splynou a sjednotí se.


Nadabrahma is the humming meditation – through humming and hand movements conflicting parts of you start falling in tune, and you bring harmony to your whole being. Then, with body and mind totally together, you “slip out of their hold” and become a witness to both. This watching from the outside is what brings peace, silence and bliss.

“So in Nadabrahma, remember this: let the body and mind be totally together, but remember that you have to become a witness. Get out of them, easily, slowly, from the back door, with no fight, with no struggle.” Osho

Instructions:
The meditation lasts an hour, and there are three stages. Your eyes remain closed throughout.

First Stage: 30 minutes
Sit in a relaxed position with eyes closed and lips together. Start humming, loudly enough to be heard by others and create a vibration throughout your body. You can visualize a hollow tube or an empty vessel, filled only with the vibrations of the humming. A point will come when the humming continues by itself and you become the listener. There is no special breathing and you can alter the pitch or move your body smoothly and slowly if you feel it.

Second Stage: 15 minutes
The second stage is divided into two 7½ minute sections. For the first half move the hands, palms up, in an outward circular motion. Starting at the navel, both hands move forwards and then divide to make two large circles mirroring each other left and right. The movement should be so slow that at times there will appear to be no movement at all. Feel that you are giving energy outwards to the universe.

After 7½ minutes turn the hands, palms down, and start moving them in the opposite direction. Now the hands will come together towards the navel and divide outwards to the sides of the body. Feel that you are taking energy in. As in the first stage, don’t inhibit any soft, slow movements of the rest of your body.

Third Stage: 15 minutes
Now stop the hand movement and just sit relaxed.

Translate »