OSHO Gourishankar meditace

 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Osho říká, že pokud je dýchání provedeno správně v první fázi této meditace, oxid uhličitý vytvořený v krevním oběhu způsobí, že se budete cítit stejně vysoko jako Gourishankar, Mt. Everest. Toto „vysoké“ se přenáší do dalších fází měkkého pohledu, jemného a spontánního pohybu a tichého klidu.

Meditaci je třeba provádět pomocí její specifické meditační hudby OSHO Gourishankar, která naznačuje a energicky podporuje její fáze. 

                                                                                                                   

Instrukce:

Meditace trvá jednu hodinu a má čtyři fáze. Meditace skončí, když uslyšíme tři údery gongu.

První fáze: 15 minut

Sedíme se zavřenýma očima. Zhluboka se nadechneme nosem a naplnímeplíce. Zadržíme dech co nejdéle, poté jemně vydechneme ústy a udržujeme plíce prázdné tak dlouho, jak je to možné. Pokračujeme v tomto dýchacím cyklucelou první fází.

Druhá fáze: 15 minut

Vraťíme se k normálnímu dýchání a jemným pohledem se díváme na blikající modré světlo nebo plamen svíčky. Udržujeme své tělo v klidu.

Třetí fáze: 15 minut

Se zavřenýma očima se postavíme a necháme své tělo uvolněné a vnímavé. Pocítíme jemné energie, které pohybují tělem mimo naši normální kontrolu. Umožníme uskutečnění tohoto „Latihan“. Nedělejme to: pohybujme se jemně a elegantně.

Čtvrtá fáze: 15 minut

Lehneme si se zavřenýma očima, tiše a klidně.


Osho says that if the breathing is done correctly in the first stage of this meditation, the carbon dioxide formed in the bloodstream will make you feel as high as Gourishankar, Mt. Everest. This “high” is carried into the subsequent stages of soft gazing, soft and spontaneous movement, and silent stillness.

The meditation is to be done with its specific OSHO Gourishankar Meditation music, which indicates and energetically supports the different stages.
For the music availability, see below.

Instructions:
The meditation lasts one hour and has four stages. The meditation is over when you hear three gong beats.

First Stage: 15 minutes
Sit with closed eyes. Inhale deeply through the nose, filling the lungs. Hold the breath for as long as possible, then exhale gently through the mouth and keep the lungs empty for as long as possible.
Continue this breathing cycle throughout the first stage.

Second Stage: 15 minutes
Return to normal breathing and with a gentle gaze look at a flashing blue light or a candle flame. Keep your body still.

Third Stage: 15 minutes
With closed eyes, stand up and let your body be loose and receptive.
The subtle energies will be felt to move the body outside your normal control. Allow this “Latihan” to happen. Don’t do the moving: let moving happen, gently and gracefully.

Fourth Stage: 15 minutes
Lie down with closed eyes, silent and still.