OSHO Kundalini meditace

 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Tuto „sesterskou meditaci“ OSHO Dynamické meditace je nejlepší dělat při západu slunce nebo pozdě odpoledne. Být plně ponořen do třesení a tance v prvních dvou fázích pomáhá „rozpustit“ „zkamenělou“ bytost, ať už je tok energie potlačen a blokován kdekoliv. Pak tato energie může proudit, tančit a být proměněna do blaženosti a radosti. Poslední dvě fáze umožňují veškeré této energii, aby proudila vertikálně, aby se mohla posunout nahoru do ticha. Je to vysoce účinný způsob, jak se uvolnit a pustit vše potřebné konci dne.

Osho o třesení:

„Pokud děláte meditaci Kundalini, dovolte třesení – nedělejte ho! V tichosti stůjte, pociťujte, jak přichází a když se vaše tělo začne trošku chvět, podpořte to, ale nedělejte to. Užijte si ho, prožívejte to, jak je báječné, dovolte ho, přivítejte ho, ale nedělejte ho vědomě. Pokud ho budete vynucovat, stane se cvičením, tělesným fyzickým cvičením. Pak bude třesení přítomno, ale pouze na povrchu. Neprostoupí tebou. Zůstaneš ztuhlý, jako kámen, uvnitř budeš jako zkamenělý. Zůstaneš hybatelem, tím, kdo dělá, a tělo tě bude pouze následovat. Není to ale o tělu, je to o vás. Když mluvím o třesení, mám na mysli to, že tvoje ztuhlost, tvoje zkamenělá bytost se má třást až do morku svého prazákladu, aby se stala kapalinou, tekutinou, rozpustila se a tekla. A až se tvá zkamenělá bytost promění do kapaliny, tvé tělo poteče. Pak už neexistuje ten, kdo třese, jen třesení; pak ho nikdo nedělá, ono se jednoduše děje. Ten „dělající“ není. Užívej si ho, ale nevynucuj ho. A vzpomeň si, že  kdykoliv něco vynucuješ, nemůžeš si to užít. Jsou to protiklady, opaky; nikdy se nepotkají. Pokud si něco vynucuješ, nemůžeš si to užít. Pokud si něco užíváš, nemůžeš si to vynucovat.“ Osho

Instrukce:

Meditace trvá jedu hodinu a má čtyři fáze.

První fáze: 15 minut
Buď uvolněný a nech své celé tělo třást, pociťuj energii, jak stoupá od tvých chodidel. V každém místě svého těla se uvolněte a staňte se třesením. Vaše oči mohou být otevřené nebo zavřené.

Druhá fáze: 15 minut
Tancuj … jakýmkoliv způsobem cítíte a nechte své tělo pohybovat tak, jak si samo přeje. I v této fázi mohou být tvé oči otevřené nebo zavřené.

Třetí fáze: 15 minut
Zavřete oči a nehýbejte se, seděte nebo stůjte, pozorujte, buďte svědkem toho, co se děje uvnitř i venku, ať je to cokoliv.

Čtvrtá fáze: 15 minut
Se zavřenýma očima si lehněte a nehýbejte se.


Meditation as such is not really concerned with kundalini at all. One has to go into meditation, then the energy begins to move. The part that is to be done by you is meditation. If you are deep in it, then the inner energy begins to move upward, and you will feel the change of flow. It will be felt in so many ways: even physiologically the change can be known. So be concerned with meditation and not with kundalini. And when you are aware, things will begin to happen in you. For the first time you will become aware of an inner world that is greater, vaster, more extensive than the universe; energies unknown, completely unknown, will begin to flow in you. Phenomena never heard of, never imagined or dreamed of, will begin to happen.“ Osho

 

This “sister meditation” to the OSHO Dynamic is best done at sunset or in the late afternoon. Being fully immersed in the shaking and dancing of the first two stages helps to “melt” the rock-like being, wherever the energy flow has been repressed and blocked. Then that energy can flow, dance and be transformed into bliss and joy. The last two stages enable all this energy to flow vertically, to move upwards into silence. It is a highly effective way of unwinding and letting go at the end of the day.

Osho on How to Shake:

„If you are doing the Kundalini Meditation, allow the shaking – don’t do it! Stand silently, feel it coming, and when your body starts a little trembling, help it, but don’t do it! Enjoy it, feel blissful about it, allow it, receive it, welcome it, but don’t will it. „If you force, it will become an exercise, a bodily physical exercise. Then the shaking will be there, but just on the surface. It will not penetrate you. You will remain solid, stonelike, rocklike within. You will remain the manipulator, the doer, and the body will only be following. The body is not the question, you are the question. „When I say shake, I mean your solidity, your rocklike being should shake to the very foundations, so it becomes liquid, fluid, melts, flows. And when the rocklike being becomes liquid your body will follow. Then there is no shaker, only shaking; then nobody is doing it, it is simply happening. Then the doer is not. „Enjoy it, but don’t will it. And remember, whenever you will a thing you cannot enjoy it. They are reverse, opposites; they never meet. If you will a thing you cannot enjoy it, if you enjoy it you cannot will it.“ Osho

 

Instructions:
The meditation is one hour long, with four stages.

First Stage: 15 minutes
Be loose and let your whole body shake, feeling the energies moving up from your feet. Let go everywhere and become the shaking. Your eyes may be open or closed.

Second Stage: 15 minutes
Dance … any way you feel, and let the whole body move as it wishes. Again, your eyes can be open or closed.

Third Stage: 15 minutes
Close your eyes and be still, sitting or standing, observing, witnessing, whatever is happening inside and out.

Fourth Stage: 15 minutes
Keeping your eyes closed, lie down and be still.

Translate »