OSHO Dynamická meditace

 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Tato meditace je rychlá, intenzivní a důkladná ve způsobu, jak se dostat skrze zakořeněné emoční vzorce a přesvědčení v systému tělo-mysl, které nás udržují uvězněné v minulosti a zažít svobodu, pozorování, ticho a mír, které jsou schované za zdmi tohoto vězení.

Dynamická meditace je jednou z nejhravějších metod, která nás přivádí skrze vrstvy podmínění rovnou do centra našeho bytí.
Meditace trvá jednu hodinu a má pět fází. Měj zavřené oči v celém průběhu a použij pásku přes oči, pokud je potřeba. Nejvhodnější doba na meditaci je brzké ráno v době, kdy se probouzí příroda, noc odchází, slunce vstupuje na oblohu a vše je bdělé, přítomné. Toto je meditace, při které zůstávej po celou dobu bdělý, vědomý – zůstávej svědkem všeho, co se děje. A poté ve čtvrté fázi, kdy ses stal kompletně nečinný, zamrzlý, poté tato bdělost dosáhne svého vrcholu.

První fáze: 10 minut
Dýchej chaoticky nosem, dovol dýchaní být intenzivní, hluboké, rychlé, bez rytmu, bez vzorce a vždy se soustřeď na výdech. Tělo se postará o nádech. Dech by měl proudit hluboko do plic. Dělej to tak rychle a silně, jak jen můžeš, dokud se doslova nestaneš dechem. Používej přirozené pohyby těla, které ti pomohou budovat energii. Vnímej, jak stoupá, ale nenech jí jít během první fáze.

Druhá fáze: 10 minut
EXPLODUJ! Nech jít vše, co potřebuje odejít. Následuj své tělo. Dej svobodu svému tělu svobodu vyjádřit cokoliv tam právě je. Totálně se zblázni. Vřískej. Křič. Plakej. Skákej. Kopej. Třes se. Tanči. Zpívej. Směj se. Házej sebou. Nic nezadržuj. Pohybuj celým svým tělem. Trošku hraní většinou pomůže začít.Nedovol své mysli vstupovat do dění. Buď totální.

Třetí fáze: 10 minut
S rukama zvednutýma nad tvojí hlavou skákej nahoru a dolů a vykřikuj mantru „Hú… Hú.. Hú!“ tak hluboce, jak jen je to možné. Pokaždé když dopadneš na celou plochu chodidel, nech ten zvuk udeřit hluboko do svého sexuálního centra. Vydej ze sebe všechno. Kompletně se vyčerpej.

Čtvrtá fáze: 15 minut
STOP! Zamrzni kdekoliv jsi, v jakékoliv pozici se právě nacházíš. Nijak své tělo neupravuj. Zakašlání, pohyb, cokoliv naruší tok energie a celé úsilí bude ztraceno. Buď svědkem všeho, co se s tebou děje.

Pátá fáze: 15 minut
Oslavuj! S hudbou a tancem, vyjádři cokoliv, co tam je. Svoji živost si vezmi do celého dne.


This meditation is a fast, intense and thorough way to break old, ingrained patterns in the bodymind that keep one imprisoned in the past, and to experience the freedom, the witnessing, silence and peace that are hidden behind these prison walls.

The meditation is meant to be done in the early morning, when as Osho explains it, “the whole of nature becomes alive, the night has gone, the sun is coming up and everything becomes conscious and alert.”

„This is a meditation in which you have to be continuously alert, conscious, aware, whatsoever you do. The first step, breathing; the second step, catharsis; the third step, the mantra, ‚Hoo.‘ Remain a witness. Don’t get lost. It is easy to get lost. While you are breathing you can forget; you can become one with the breathing so much that you can forget the witness. But then you miss the point. Breathe as fast, as deep as possible, bring your total energy to it, but still remain a witness. Observe what is happening as if you are just a spectator, as if the whole thing is happening to somebody else, as if the whole thing is happening in the body and the consciousness is just centered and looking. This witnessing has to be carried in all the three steps. And when everything stops, and in the fourth step you have become completely inactive, frozen, then this alertness will come to its peak.“ Osho

Instructions:
The meditation lasts one hour and has five stages. Keep your eyes closed throughout, using a blindfold if necessary. It can be done alone, and can be even more powerful if it is done with others.

First Stage: 10 minutes
Breathing chaotically through the nose, let breathing be intense, deep, fast, without rhythm, with no pattern – and concentrating always on the exhalation. The body will take care of the inhalation. The breath should move deeply into the lungs. Do this as fast and as hard as you possibly can until you literally become the breathing. Use your natural body movements to help you to build up your energy. Feel it building up, but don’t let go during the first stage.

Second Stage: 10 minutes
EXPLODE! … Let go of everything that needs to be thrown out. Follow your body. Give your body freedom to express whatever is there. Go totally mad. Scream, shout, cry, jump, kick, shake, dance, sing, laugh; throw yourself around. Hold nothing back; keep your whole body moving. A little acting often helps to get you started. Never allow your mind to interfere with what is happening. Consciously go mad. Be total.

Third Stage: 10 minutes
With arms raised high above your head, jump up and down shouting the mantra, “Hoo! Hoo! Hoo!” as deeply as possible. Each time you land, on the flats of your feet, let the sound hammer deep into the sex center. Give all you have; exhaust yourself completely.

Fourth Stage: 15 minutes
STOP! Freeze wherever you are, in whatever position you find yourself. Don’t arrange the body in any way. A cough, a movement, anything, will dissipate the energy flow and the effort will be lost. Be a witness to everything that is happening to you.

Fifth Stage: 15 minutes
Celebrate! With music and dance express whatsoever is there. Carry your aliveness with you throughout the day.

If your meditation space prevents you from making noise, you can do this silent alternative: rather than throwing out the sounds, let the catharsis in the second stage take place entirely through bodily movements. In the third stage, the sound Hoo! can be hammered silently inside, and the fifth stage can become an expressive dance.

Video s českými titulky

Translate »