OSHO Devavani meditace

 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

V této meditaci jemný a neobvyklý jazyk promlouvá a pohybuje meditujícím tak, že se stává prázdnou nádobou. Hluboce uvolňuje mysl a vytváří vnitřní klid. Může se praktikovat v kteroukoli denní dobu. Pokud se dělá před spaním, navozuje hluboký spánek.

Pokyny:
Tato meditace trvá jednu hodinu a má čtyři fáze po 15 minutách. Po celou dobu měj zavřené oči.

První fáze: 15 minut
Seď v tichu zatímco hraje hudba.

 

Druhá fáze: 15 minut
Začni vyluzovat nezvyklé zvuky, například „la la la“ a pokračuj dokud nebudou vycházet neznámé zvuky podobné slovům. Tyto zvuky vychází z neznámých částí mozku, který používá dítě dříve než se začne učit slovům. Dovol si jemnou komunikační intonaci, neplakej, nekřič, nesměj se nebo neřvi.

Třetí fáze: 15 minut
Postav se a pokračuj v neznámém jazyku. Dovol svému tělu se jemně pohybovat v souladu se zvukem. Pokud je tvé tělo uvolněné, pak jemná energie bude vytvářet Latihan – spontánní, nestrukturované pohyby mimo tvou kontrolu.

Čtvrtá fáze: 15 minut
Lehni si, nehýbej se a buď v tichu.


“When the unconscious speaks, the unconscious knows no language. It is a very, very old method. It comes from the Old Testament. It was called in those days glossolalia, and a few churches in America still use it. They call it “speaking in tongues.” And it is a wonderful method, one of the most deep and penetrating into the unconscious.“ Osho

The meditation lasts one hour and has four stages of 15 minutes each. Keep your eyes closed throughout.

In this meditation a gentle, unfamiliar language moves and speaks through the meditator, who becomes an empty vessel.It deeply relaxes the mind and creates inner peace. It can be done at any time of the day. If done last thing at night, it also creates a profound sleep.

First Stage: 15 minutes
Sit quietly, while the music is playing.

Second Stage: 15 minutes

Start making nonsense sounds, for example “la la la” and continue until unfamiliar word-like sounds arise. These sounds need to come from the unfamiliar part of the brain used as a child, before words were learned. Allow a gentle conversational intonation; do not cry or shout, laugh or scream.

Third Stage: 15 minutes

Stand up and continue this unfamiliar language, allowing your body to move softly in harmony with the sound. If your body is relaxed, the subtle energies will create a Latihan – a spontaneous, unstructured movement outside your control.

Fourth Stage: 15 minutes

Lie down. Be silent and still.